ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

อัพเดทข่าวสารและประกาศล่าสุดจากเรา
14 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

14 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

04 ตุลาคม 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

15 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

15 สิงหาคม 2565

แจ้งการตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

9M/2565 Key Results
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
%

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

หนังสือชี้ชวน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2565

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ