ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

อัพเดทข่าวสารและประกาศล่าสุดจากเรา
15 พฤษภาคม 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจดตั้งจัดบริษัทย่อย

15 พฤษภาคม 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

10 พฤษภาคม 2567

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

26 เมษายน 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

3M2567 Key Results
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
%

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2567

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ