ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

อัพเดทข่าวสารและประกาศล่าสุดจากเรา
15 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

15 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

15 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤศจิกายน 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

15 พฤศจิกายน 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

08 พฤศจิกายน 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

9M/2564 Key Results
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
%

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

หนังสือชี้ชวน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ