บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

กว่า

ปีแห่งประสบการณ์ ในธุรกิจ IE

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (PIN) ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โลจิสติกส์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้การออกแบบโครงการด้วยแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ Eco-Belt รอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติ ภายใต้การวางแผนบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF)

PIN มีโครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการ Logistics Park ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โครงการ
ไร่
จังหวัด
ผู้ประกอบการ

เป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 6 โครงการในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

และอยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ ในอำเภอปลวกแดงและอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

~
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สำหรับการจำหน่ายน้ำ
~
ตร.ม. ของโรงงาน / คลังสินค้าให้เช่า
~
ตร.ม. ของโรงงาน / คลังสินค้า ภายใต้ PPF ซึ่งบริหารโดย PIN

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลการลงทุน

ศักยภาพในการเติบโตของ นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังมีศักยภาพในการเติบโตจากปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ และการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการต่างชาติ

โครงการปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ซึ่งสามารถคมนาคมไปยังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกของประเทศไทย
  • คาดการณ์ความต้องการของผู้ประกอบการต่างชาติที่เพิ่มขึ้นหลังจากการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
  • บริษัทฯ มีพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อขายคงเหลือในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 - นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ประมาณ 830 ไร่ และมีพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ที่จะเปิดในไตรมาส 4 ปี 2564 อีกประมาณ 940 ไร่ และมีพื้นที่ว่างรอการเช่าของอาคารโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าที่ว่างประมาณ 23,000 ตร.ม.
  • บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ จากสิทธิประโยชน์ของ BOI

ศักยภาพในการเติบโตจากโครงการในอนาคต

  • โครงการในอนาคตตั้งอยู่ในพื้นที่บนจุดยุทธศาสตร์ บนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ซึ่งสามารถคมนาคมไปยังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังได้สะดวก
  • บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการได้รับข้อเสนอก่อน (Right of First Offer) และสิทธิในการเสนอซื้อทรัพย์สิน (Right to Invest) จากผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นที่ดินที่คุณภาพและเหมาะสมในการลงทุน ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสหาที่ดินที่มีศักยภาพจากสัญญาที่ได้ทำไว้
  • ความต้องการพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าในบริเวณแหลมฉบังและศรีราชายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันอุปทานพื้นที่โรงงานและคลังสินค้ายังคงมีจำกัด
  • แนวโน้มการส่งออกธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

  • บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดินและรายได้จากการให้เช่าและบริการอย่างสม่ำเสมอ และมีรายได้รวม กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ มีการเติบโตที่แข็งแกร่งท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรายได้รวมในปี 2563 เพิ่มขึ้น 260.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.05 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่กำไรสุทธิของงวดปี 2563 เพิ่มขึ้น 180.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80.55 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริหารงานโดยผู้บริหารมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน

บริษัทฯ บริหารงานโดยผู้บริหารและที่มงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน

กลุ่มลูกค้าของเรา

สัดส่วนผู้ประกอบการแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สัดส่วนผู้ประกอบการแยกตามประเทศ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

1H/2564 Key Results
รายได้
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
%

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาส 2/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564
ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ดาวน์โหลด