บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรอง ตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (ถ้ามี) แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและ การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อมีข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 174.00 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.85 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,609.50 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2564

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 104.40 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113.10 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 0.052 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45.24 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอดีตมิใช่สิ่งบ่งชี้ถึงการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัทฯ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย
(บาท/หุ้น)
ประเภท หน่วย รอบผลประกอบการ
10/05/2565 26/05/2565 0.15 เงินปันผล บาท 01/01/2564 - 31/12/2564