22 มีนาคม 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

08 มีนาคม 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 , การจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO , การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

27 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 , การจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO , การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

23 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล (แก้ไข)

23 กุมภาพันธ์ 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

23 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

23 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

23 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล

23 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัท

14 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

14 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)